Information icon.svg Chú ý:

Địa chỉ IP 127.0.0.1 này, cùng với 0:0:0:0:0:0:0:1 (trang thảo luận của IP sau cũng được đổi hướng tới đây), thuộc về máy chủ cục bộ localhost, một địa chỉ vòng lặp từ máy tính cục bộ. Mọi sửa đổi ghi danh dưới địa chỉ IP này đều do các quản trị viên hệ thống của Wikimedia thực hiện.


Với người dùng mới: Đây không phải là không gian để thử nghiệm. Xin hãy thử nghiệm tại Wikipedia:Chỗ thử.
Với các thành viên Wikipedia: Vui lòng không đăng thử nghiệm các cảnh báo người dùng ở đây.
Với các bảo quản viên: Không bao giờ được cấm địa chỉ này. Xem Thành viên:127.0.0.1#Cấm địa chỉ IP này để biết thêm chi tiết và cách giải quyết.