Tháng 4/2021Sửa đổi

  Cảm ơn bạn vì những thử nghiệm của bạn tại trang Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn của Wikipedia. Thử nghiệm của bạn đã hoạt động, và nó đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin vui lòng sử dụng chỗ thử để thực hiện bất cứ chỉnh sửa thử nào bạn muốn. Hãy xem trang chào mừng để biết thêm về việc đóng góp cho bách khoa toàn thư của chúng ta.  Băng Tỏa  20:58, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.