Nếu có gì không tiện nói tại đây, như vấn đề bí mật nào đó chẳng hạn, bạn có thể liên lạc với tôi qua thư điện tử (không khuyến khích).