Thảo luận Thành viên:Nhanvo/lưu 07202006

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Ở đây bi giờ tương đối sạch sẽ ai muốn xông đất đai mai dô miễn lệ phí


Bổn cũ Thảo luận Thành viên:Nhanvo/lưu 01042006

Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân

Chúc anh năm mới an lành. E ngại mãi nhưng mà đành phải là người xông đất nhà đầu tiên CS.LĐ. Chắc CS.LĐ không kiêng cữ gì chứ. Hôm nay lại phát hiện có thêm người chi kỉ với mình. Món dưa cải chua đó của anh ngon nhưng mà "'Dưa chua ăn không mơ đến thịt ấy người nhà Phật...":-D

(Theo câu: Gái thấy chẳng mê ấy anh hùng)của ai ý nhỉ ? Casablanca1911 09:25, ngày 07 tháng 1 năm 2006 (UTC)

He he, đầu năm có ẻm gái xông nhà, năm này thể nào cũng có vợ 5. (4 dấu ngã)
Cơ bản là gây được ấn ban đầu và người ta chấp nhận, người ta còn khen nó giống màu Pháp lam nữa mới ác chứ.? TDH
Tay "học trò" bợm này lúc viết nghiêng lúc viết ngã, thôi lo về học tửu quyền đi.
1 vợ thì nằm giường lèo, "năm vợ" thì... năm đó vợ ông xui chớ việc gì ông lo lắng wá dậy? Có muốn chữa bệnh "ghen" hông? - chữ "ghen" tui vi phạm bản quyền của 1 cô nào đó trong Wiki thì phải)
Còn nữa, thiện ác chỉ tạo ra cái nghiệp cho ông vì tự "ý thức" của ông nó say chớ Pháp Lam mắc mớ gì. Câu này ông mượn rượu nhà tui nhắn khéo người nào thì người đó hiểu. (tui hông thèm hiểu - "Lam" với chả "Lang"! - tui vẩn để ông nhậu say thả cửa nhưng ai "cho chó ăn chè" thì người dó dọn đó nhe:-) LĐ

Ca-sa-bowf-leng-keng loonj xoonj qua di thooi, vieets khoong theo thuw tuwj gia car. Boon daus ngax

Cu Tí cu Tèo

Kompiler: I am an architect. Do đó, Tèo thích thú với đền và chùa. Tèo hy vọng rằng, bài của Tèo được đầy đủ, sau dó chiện cộng tác của chúng mình "mở màng trình diển". Tèo ziết tiếng Đức sợ ít người hiểu Ziết tiếng "Quẻ Ly" dể hiểu hơn

Cu Tí cu Tèo nào mà "compile" bài viết hay quá nhỉ! Cũng may mà tôi vừa học tiếng "Quẻ Ly" để hiểu được cu Tèo nói gì.:P --Baodo 00:52, ngày 08 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Hình

Hình "epicycloid" và "hypocycloid" về công thức cấu tạo thì chỉ khác nhau về dấu (+) và (-) thôi. Mà sự khác nhau của hai dấu đó (âm, dương) cũng đủ để vạn vật sinh sôi nảy nở rồi. Ý ông trời đó. Casablanca1911 08:08, ngày 08 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Thỉnh cầu

Huynh LĐ "nhàn cư" quá nên đi dạo nhiều, "vi bất th...", tôi thỉnh cầu bài Thích Quảng Đức để tạm cột chân lại:D.

Tài liệu ở đây Quảng Đức (lấy tự do, thầy Nguyên Tạng sẽ cho nguyên văn, bảo đảm!). Anh nghĩ sao? Các Wiki Anh, Pháp, Đức đã có. --Baodo 14:41, ngày 08 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Như thị, như thị

Nay tôi có việc lớn nhờ anh tra cứu thật kĩ giúp chữ "như thị" (chữ này có dùng trong Kinh Kim Cang ở câu "ưng như thị sanh tịnh tâm") tất cả các nghĩa Hán thuần của chữ này đừng để các nghĩa trong kinh làm ảnh hưởng (Cái này so theo truyện Tây Du Kí thì là tôi gửi con tim "tội đồ" cho anh đem đến xứ Phật đó nhe đừng quên nhé!) Anh trả lời xong tôi sẽ hết sức cảm ơn và sẽ ráng phụ bài thầy Thích Quảng Đức. Cho dù trước nay tôi vẩn có hiểu chữ này nhưng van anh tra cứu kĩ giúp!

Này anh Làng Đậu, sao lại đến nhà tôi la làng la xóm! Trời ơi, định trả lời ở đó nhưng vài dòng bên dưới câu hỏi lại có câu đối Nôm quá độc của ông họ Cao, đành tị nạn đến đây!

Về từ như thị: Ở đây không có gì tối nghĩa cả. Tôi sẵn có sáu bản dịch Hán và Phạn bản để so sánh. Đoạn dịch Việt bên dưới dựa 100% Phạn bản, và sát nghĩa. Như thị được dịch từ ba từ tiếng Phạn, đó là evam, yathātathā, và có nghĩa: Như vậy (đó), như thế, như thế nào (không phải câu hỏi), ra sao.

Anh theo dõi các chữ tôi highlight bên dưới sẽ hiểu tôi. Còn việc diễn rộng từ Như thị thành như như hoặc Chân như... thì có lẽ đi xa quá.

OK, bắt đầu viết bài Thích Quảng Đức đi huynh:-) --Baodo 16:53, ngày 09 tháng 1 năm 2006 (UTC)


एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌। साधु साधु सुभूते (add. एवमेतत् सुभूते) एवमेतद्यथा वदसि। अनुपरिगृहीतास्तथागतेन बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः परमेणानुग्रहेण परीन्दितास्तथागतेन बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः परमया परीन्दनया। तेन हि सुभूते शृणु साधु च सुष्ठु च मनसिकुरु। भाषिष्येऽहम्‌ ते यथा बोधिसत्त्वयानसम्प्रस्थितेन स्थातव्यं यथा प्रतिपत्तव्यं यथा चित्तं प्रग्रहीतव्यम्‌।

Sau những lời nói này (evam ukte--như thị), Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bồ-đề như sau: Rất hay, Tu-bồ-đề! Sự việc đúng như Ông nói vậy! Như Lai đã hỗ trợ các Bồ Tát Ma-ha-tát với sự hỗ trợ tối cao, Như Lai đã phó chúc các Bồ Tát Ma-ha-tát với sự phó chúc tối cao. Thế nên Tu-bồ-đề, Ông nên nghe rõ và ghi nhớ kĩ. Ta sẽ nói Ông nghe người đã khởi hành với Bồ Tát thừa nên an trụ như thế nào, nên thực hành như thế nào (yathā), nên điều phục tâm như thế nào (yathā).

3. (如來讚許)

【羅什】Cưu-ma-la-thập

T08n0235_p0748c29║。。。佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如
T08n0235_p0749a01║來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦
T08n0235_p0749a02║聽。當為汝說。善男子善女人。發阿耨多
T08n0235_p0749a03║羅三藐三菩提心。應如是如是降伏其
T08n0235_p0749a04║心。

【流支】Bồ-đề-lưu-chi

T08n0236ap0752c26║爾時佛告須菩提。善哉善哉。須菩提。如汝
T08n0236ap0752c27║所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝
T08n0236ap0752c28║今諦聽。當為汝說。如菩薩大乘中發阿耨多
T08n0236ap0752c29║羅三藐三菩提心。應如是如是修行如是
T08n0236ap0752c30║降伏其心。

【眞諦】Chân Đế

T08n0237_p0762a23║爾時世尊告須菩提。須菩提。善哉善哉。如
T08n0237_p0762a24║是善男子。如來善護念諸菩薩摩訶薩。無上
T08n0237_p0762a25║利益故。善付囑諸菩薩摩訶薩。無上教故。須
T08n0237_p0762a26║菩提。是故汝今一心諦聽。恭敬善思念之。我
T08n0237_p0762a27║今當為汝說。如菩薩發菩提心行菩薩乘。如
T08n0237_p0762a28║是應住。如是修行。如是發心。

【笈多】Đạt-ma-cấp-đa

T08n0238_p0767a04║。。。如是語已。世尊命者善實邊如是
T08n0238_p0767a05║言。善善。善實如是如是。善實如是如是。順攝
T08n0238_p0767a06║如來菩薩摩訶薩。最勝順攝。付囑如來菩薩
T08n0238_p0767a07║摩訶薩。最勝付囑。彼善實聽。善善意念作。說
T08n0238_p0767a08║當如菩薩乘發行住應。如修行應。如心降伏
T08n0238_p0767a09║應。

【玄奘】Huyền Trang

T07n0220_p0980a23║爾時世尊告具壽善現曰。善哉善哉。善現。
T07n0220_p0980a24║是如是。如汝所說。乃至如來應正等覺。能
T07n0220_p0980a25║以最勝攝受。攝受諸菩薩摩訶薩乃至如來
T07n0220_p0980a26║應正等覺。能以最勝付囑。付囑諸菩薩摩訶
T07n0220_p0980a27║薩。是故善現。汝應諦聽極善作意。吾當為
T07n0220_p0980a28║汝分別解說。諸有發趣菩薩乘者。應如是住
T07n0220_p0980a29║如是修行。如是攝伏其心。

【義淨】Nghĩa Tịnh

T08n0239_p0772a07║佛告妙生。善哉善哉。如是如是。如汝所說。如
T08n0239_p0772a08║來以勝利益益諸菩薩。以勝付囑囑諸菩薩。
T08n0239_p0772a09║妙生。汝應諦聽極善作意。吾當為汝分別解
T08n0239_p0772a10║說。若有發趣菩薩乘者。應如是如是修行。
T08n0239_p0772a11║如是攝伏其心。

Hỏi một câu = Một bài viết

Ông LĐ! Tôi ghi sổ hết tất cả những gì ông hỏi, 1 câu hỏi tôi trả lời tốt = một bài viết của ông (cỡ như bài Thích Quảng Đức là ok rồi),... hay dở chưa tính, nhưng hãy cẩn thận khi hỏi, vì tôi nhớ nợ dai lắm đó!:-) --Baodo 23:12, ngày 09 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Bớ ông LĐ, được ai đó đỡ đòn Khai sơn quá hay, nên đi lượm hình Pháp luân ở các Wiki khác trả nợ chứ hả;)
Nói vậy chứ không, tôi vụng về mặt gắn hình nên nhờ Anh gắn một loạt 3 hình bằng nhau từ trang Đức, Anh (chỉ Pháp luân! etc...) vào một hàng ngang giúp tôi được?
Cảm ơn! --Baodo 17:07, ngày 12 tháng 1 năm 2006 (UTC)

ORC

Tui có VnDOCR, phiên bản dành cho máy scan HP. Anh liên hệ HP Vietnam, thể nào cũng có mà. 陳庭協 02:18, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Quên, máy này dùng điện. Anh hỏi ORC chạy bằng cơm, bánh mì hay bằng điện vậy? 陳庭協 02:20, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
Chạy bằng tóc của người mới bị cạo hômg qua! Được chưa hỉ, Rõ hỏi quẩn! Có các cô ở đây làm chứng nhé cha này kiếm chuyện lần thứ hai đó thua mà còn chửa chịu! Dây là câu cuối LĐ từ nay LĐ từ bi cho nhà ngươi!
Chém 1 nhát bay đầu, chết dễ chịu hơn là dùng cưa mà kéo qua, kéo về. Anh hỏi ORC là thật 20% hay đùa 80% vậy.? (không ký)

Xem giúp đi đại ca, thật đó, mấy chữ Tân Niên và Tết Nguyên Đán đó...
Hôm nay đang gặp buồn vì đại xui xẻo cuối năm. Tui ngủ trước đây. 陳庭協 15:25, ngày 18 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Chúc mừng

Phần quà đã được bê nguyên xi tặng lại cho người đăng tên dự thi giúp. Nếu có ai vẩn tò mò muốn xem thì xin cứ tự mình mở ra xem phần lưu bút bên trang trong. LĐ


Cám ơn anh LĐ về bức tranh đẹp và câu đối hay nữa. Tặng lại anh ảnh này, thay cho phần thưởng cũ có có được không ?

 
Hình xấu và không cân đối. Miền Trung có câu: người răng vác lẻ săng rứa. Oái...cái tay Tửu Đầu Hoàn này! Say xỉn làm sao đập bể tượng người ta rồi còn la làng la xóm

Tượng "cô thần bị gãy cánh" là tượng "Venus de Milo", hình như chưa có ai biết tác giả của nó. Bức tượng này và tượng Venus đó có bổ sung thêm tay vào thì rất cứng nhắc, có lẽ lúc đó tượng sẽ giống tượng lãnh tụ hay danh nhân. Tượng tặng anh là điêu khắc Chămpa trong thế kỷ 10. Tượng này tôi làm bằng thạch cao thôi, trông cũ vì làm từ hồi sinh viên cơ, nhưng có việc nên vừa chụp lại hôm trước. Anh tìm hiểu thêm ở đây nè [1] Casablanca1911 06:16, ngày 24 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Tác phẩm thì tôi không có đâu, nhiều lĩnh vực thích nhưng quả thật không có thời gian. Đây chỉ là một môn học hồi xưa thôi. Lúc đầu tôi nặn tượng bằng cao lanh trắng (tôi thích cái đó hơn), nhưng mà để một thời gian bị co ngót, tượng nứt nhiều chỗ, nên sau này mới chuyển sang thạch cao. Anh không tạo ra tác phẩm thì với kiến thức anh có được, tôi nghĩ là có thể làm nhà phê bình nghệ thuật. Casablanca1911 04:33, ngày 25 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Các bài viết về phương pháp tư duy sáng tạo của anh tôi cũng đã đọc rồi, từ trước khi nhảy vô trang này cơ.:-D. Ngoài ra thì tôi cũng đã học môn này (ở nhà vẫn còn sách đó) nhưng không dám có ý kiến gì do trình độ tôi kém hơn anh và không muốn thảo luận nữa (tại cái ông TDH chúc mừng năm mới câu đó, linh ứng phần nào không biết, lại chỉ thấy hiệu nghiệm mục nói nhiều làm tôi mới có tháng đầu năm mà nói nhiều có lẽ bằng cả năm trước). Tài liệu của Phương pháp tư duy sáng tạo viết bằng Tiếng Việt thì tôi thấy có lẽ hơi ít (hay tôi chưa tìm hiểu sâu nên không biết). "Phê bình tác phẩm" ở Việt Nam có nhiều người làm lắm đó, mà đa số là ở các chức vụ lãnh đạo đó nghe.:-D

Thôi, năm mới không dông dài nữa. Chúc anh vui vẻ dịp Tết và viết thêm được nhiều bài ưng ý trong năm tới đây (quán triệt tinh thần của LD, không dám viết là bài tốt, vì lại phải thảo luận tốt với ai, tốt do mình đánh giá hay do người khác v.v...) Casablanca1911 11:48, ngày 27 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Gia Cát

Hồi trước em cũng có một quyển do ông nội để lại nhưng cách đây 3 năm, nó thất lạc đâu mất rồi. Trên thị trường hiện nay chưa kiếm được quyển nào giống vậy. Chúc anh năm mới vui vẻ! Ngọa Long

"Rau" cỏ mùa xuân

Bài "Rau cỏ" đó có lẽ anh LĐ là người viết thì đứng nhất vì còn có tài liệu tham khảo. Tôi không dám viết văn nữa đâu, những gì mình nghĩ là sự thật thì người khác họ không nghĩ vậy, tôi chỉ dám đóng góp cho bài cái hình minh họa thôi.

Còn về địa chỉ đó thì dễ lắm, giọng văn của anh không lẫn vào đâu được mà, cứ theo dấu vết đó thì ra ngay thôi. Nhưng mà phải nói thật là do thư gửi từ Wiki bị cho vào mục Bulk, nên tôi xem xong, lúc khác mở ra, thuận tay xóa hết thư trong Bulk đi (vì có rất nhiều thư rác trong dịp Tết), thư cũ cũng bị xóa mất tiêu luôn. Thế là phải tìm địa chỉ khác, may mà đúng. Đầu năm đi coi bói đầu xuân (xem bói online), anh xem tôi có làm thám tử được không ? Casablanca1911 12:06, ngày 31 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Hi "chi ki of your chi ki"

Dạo này anh mần chi mà tui nỏ thấy, chắc bận ở bên nớ nên không thấy sang bên ni ? Vừa rồi không thấy anh tham gia vụ bỏ phiếu cho "Người đẹp qua ảnh" ?:-D. Chơi cờ thì tui thích nhưng mà đọc những truyện có liên quan đến việc chơi cờ thì lại càng thích hơn. Anh có hay đọc truyện không ? Casablanca1911 08:41, ngày 10 tháng 2 năm 2006 (UTC)

À, đó là vụ tranh nhau tên người chủ của bức ảnh đó mà, việc chưa từng xảy ra ở Wikipedia Tiếng Việt bao giờ. Đầu năm anh bận quá nhỉ ? Nhưng rất hay, vì "lao động là vinh quang". Đúng là dạo này thỉnh thoảng tôi cũng không vào được Wikipedia, mà đã đợi một thời gian rất lâu cũng không được, không hiểu sao. Chắc Wikipedia dạo này lên cân nên chạy không được nhanh lắm. Chúc anh đủ tay, đủ chân để làm xong công việc của mình.;-) Casablanca1911 11:19, ngày 14 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Đùa dai

Ai bảo bác chọc em, nên em chọc lại. Chọc được mấy hồi bác đã tức rồi. Sorry bác vậy. Ai chả biết bác đóng góp cộng đồng nhiều. Chỉ là hôm nọ thấy một thành viên nào đó bị một bác sysop góp ý về chuyện để ảnh hoặc gì đó lên trang Thành viên mà không phải để "phục vụ cộng đồng", nên nhân tiện trêu bác tí vì thấy bác chát dài thôi:D.

Em chỉ viết chữ "phức tạp" cho nó... phức tạp thôi, không có gì để hiểu đâu.;) (Tmct 09:43, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC))

Re: Lộc

Chào anh! Xem bài viết mới đoán công việc ở hãng chắc đã bớt lu bu rồi. Tôi có thắc mắc muốn hỏi thêm một chút, USB dung lượng nhỏ nhất là bao nhiêu thì có thể dùng làm ổ khởi động được và có thể copy Wikipedia vào đó tra cứu ? Casablanca1911 09:58, ngày 23 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Cám ơn anh. Lần trước NU hỏi vì chưa rõ hai khái niệm về thiết bị khởi động được và thiết bị khởi động. Bây giờ thì rõ rồi. Còn "nghịch lý con kiến" thì NU không rõ là con kiến leo cành đa, hay là con kiến bám trên cái thang, hay lại là một con kiến bò trên dải Möbius. Chắc là con kiến đầu tiên hả ? Casablanca1911 13:30, ngày 24 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Cám ơn bác tặng bài và thêm từ

Cám ơn bác đã tặng em hai bài, và thêm cho em nhiều từ mới + nhiều cách dịch. Nhưng em xin phép vẫn tiếp tục thắc mắc về một số từ và lại chuyển mấy từ lên mục "chưa chắc chắn". Mong bác thỉnh thoảng ghé qua nhà em. Chúc bác cười hở răng vàng sáng chóe.....giầu thật. (Tmct 08:28, ngày 24 tháng 2 năm 2006 (UTC))

Thành viên chuyên ngành toán học

Xin giới thiệu Thể loại:Thành viên toán học.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 10:39, ngày 24 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Thành viên trêu chọc

Chào thành viên trêu chọc hạng nhất Wiki tiếng Việt! Thành viên có muốn thử tài tiếng Đức của mình lại không? Hãy đọc bài này Long Thụ, tuyệt chiêu Trung quán! Tôi đang khích hắn viết, đúng là tay viết bậc thầy triết Ấn! Xong tôi sẽ cập nhật bài này. Tôi đang đánh hăng say mặt trận Wiki Đức:D. Đừng chọc tui nữa nhé, cho xin hai chữ "bình an";). --Baodo 18:36, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Đúng là đang có duyên với Long Thụ và thuyết Duyên khởi nên Tmct mới hỏi tôi về bài bên dưới. Xem chỗ tôi tô đậm và xem ông Descartes có hỏi/hoài nghi "tới bến" hay chưa. Câu dưới tôi cho là sai nếu phân tích tiếp, như Tỉ-khâu Na-tiên đáp vua Di-lan-đà về chiếc xe vậy... cũng thú vị.

To define himself further, Descartes turns to the example of wax. He determines that wax isn't wax because of its color, texture or shape, as all of these things can change and the substance still be wax. Therefore, he distinguishes between ordinary perception and judgment. The reality of the wax is "grasped, not by the senses or the power of having mental images, but by the understanding alone." When one understands the mathematical principles of the substance, such as it's expansion under heat, figure and motion, the knowledge of the wax can be clear and distinct.

Substance = Thực chất ở đây là gì? Hê hê... --Baodo 23:20, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Cái gì nữa đây ông trêu ghẹo kia`?! Viết câu văn như sấm kí nên tôi dốt đặc:D. Nên đọc Kant! là triết gia Tây tôi mến phục nhất. Descartes làm để giúp Tmct thôi. Tmct bị tôi "hành hạ" mặt ngôn ngữ dùng trong bài, có lẽ sắp "lật xe";). Nhưng bàn luận vui vẻ lắm! À, anh có muốn bộ Encyclopedia of Buddhism của McMillan không? Có nó có thể đi tu bổ một vài điểm ở các bài Phật học ở đây. --Baodo 23:07, ngày 03 tháng 3 năm 2006 (UTC)
Tài liệu gì tôi mà không có... lấy từ điển và tài liệu gốc đè hết được:D. Nói chơi chứ nếu e-mail của anh còn như cũ thì 15 phút nữa sẽ nhận link để hạ tải. Bách khoa này non 1000 trang, dạng PDF. Quý lắm mới tặng đó nhé! --Baodo 23:36, ngày 03 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Cảm ơn CS Nhanvo (CS=....). Tôi không để Anh yên đâu mà lo. Các công trình đang được phối hợp. Việc dịch bộ đó có lẽ là dễ nhất, nhưng nó phải chờ vì không có ưu tiên số 1 hoặc 2 (TĐ Phật Học của tôi vừa ra, ai đi phá tác phẩm của mình bằng tác phẩm khác;)). Anh mà ở VN thì đã được người mang đến tặng, bên USA thì chịu). TĐH sắp được, trong khi tác giả của nó đang "trơ mỏ" đây, đang ăn cháo ngóng chè chờ! --Baodo 22:58, ngày 06 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Viết thiệt dài

Viết thiệt dài (như đang viết) để người đọc đâm chán không thèm đọc nữa cũng là 1 u điểm ?!!!! Cảm ơn MC đã lưu ý nhé

Ấy chết, bác lại hiểu nhầm nữa rồi. Bác viết dài thì nhiều ý, nên em có nhiều chuyện để cãi lại, nên phải nghĩ nhiều hơn, nên lâu lâu mới nghĩ xong để cãi một thể. Em đang thắc mắc không hiểu sao tự dưng thấy bác viết ngắn thế. Thì ra là thế. Không phải em lưu ý gì đâu nhé!

Chết thật, từ giờ khéo em phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói mất.:D (Tmct 19:50, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC))

Xem lại bài Long Thụ

Ông LĐ ơi, rảnh xem lại bài nêu trên giúp, và "được" hỏi ngang dọc... xem như là chất vấn tôi vậy! Hôm nay tôi "giỏi giỏi" chút là xong nguyên bài đó! Rất hài lòng với cách trình bày giáo lí như thế,... vì Long Thụ phân tích thế gian hay siêu việt Descartes xa lắc:-).--Baodo 20:09, ngày 07 tháng 3 năm 2006 (UTC)

OK, cảm ơn ông CS! Đoạn sau này như là pháo nổ, rất thú vị. Tôi hi vọng Anh cũng thấy hay, có pháp lạc khi đọc sửa! Bài này xong sẽ là bài Phật giáo có chiều sâu triết học nhất trên Wiki Việt. --Baodo 21:20, ngày 07 tháng 3 năm 2006 (UTC)
Xong việc! Bài thật là dài, nhưng viết rất có hứng! Đến phiên Anh đi rà lại đó nhé. Biết cách nào highlight các bài kệ giúp cho dễ đọc chút xíu (bài khó đọc... sợ người ta chạy hết:D). Tôi có cái này quan trọng hơn, nhờ Anh! Đó là đọc qua bản dịch Luận lí học Phật giáo (Buddhist Logic) giúp có được? Tôi đang xử lí nó với ông anh; một tác phẩm rất căn bản cho Phật học VN. Tôi muốn nhờ Anh đọc để xem cách hành văn như vậy có khó hiểu quá hay không (Nhận thức luận, Luận lí học, luận lí ngôn ngữ,... ông LĐ đọc không cháy máy, cháy trafo, không tẩu hoả nhập ma không ăn tiền:D). --Baodo 02:24, ngày 08 tháng 3 năm 2006 (UTC)

OK, đa tạ! Chắc còn lâu nữa mới đến một bài nói về triết học Phật giáo dài như vậy. Bây giờ nếu rảnh thì tôi làm bài Nghệ thuật Phật giáo để giải trí, bảo đảm ai đọc cũng mê:-). --Baodo 17:28, ngày 08 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Nhanh thật

Bác bảo bác đang bận rộn lắm mà bác đã có bài X windows rồi. Minimax cũng đã có người dịch rồi đấy. Nhanh thật! Còn em thì mỗi ngày chỉ dịch được có dăm ba dòng. Chúc bác vui vẻ bận rộn;)(Tmct 02:40, ngày 09 tháng 3 năm 2006 (UTC)) TB. Em còn chưa nghe thấy từ tacit bao giờ.

Bài chưa được tặng, nhưng em cứ nhận đại và cảm ơn trước.
Bác nhắn tin cho em vào phần Thảo luận ấy. Chứ bác nhắn tận cuối trang nhà thì chỗ đó em ít để ý lắm. May mà lúc nãy em sắp xếp lại mấy từ nên mới nhìn thấy. Mạn phép bác, em xếp lại vào phần Thảo luận nhà em đây.
Em có một ông thầy viết xấu kinh khủng. Ông ấy bảo: "vì viết không thể theo kịp được tốc độ suy nghĩ".
(Tmct 00:46, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC))

Cái tử

Cái tử 蓋子 gàizi n. ①lid; cover; cap; top ②shell (of tortoise/etc.) --Baodo 22:26, ngày 09 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Design pattern - Mẫu thiết kế

Tình cờ em đọc thấy mấy thảo luận của bác về "dạng thức". Ở VN, bà con trong ngành Công nghệ phần mềm dịch là "mẫu" đấy bác ạ. Còn chuyện dịch hẳn tên của pattern ra tiếng Việt thì em mới nghe thấy 1 người làm thì phải. Tự dưng mà nghe thấy tên "Dạng thức điều hợp", hay kể cả "mẫu điều hợp", chắc em chả hiểu mô tê gì. Theo em, nên để tên riêng, để khi cần thì người ta còn có thể tra cứu (ngân hàng mẫu chẳng hạn). (Tmct 01:34, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC))


LĐ ở Mỹ hơn 14 năm liên tục học trong ngành và sử dụng trực tiếp các pattern này trong programming.. nghĩa khá thực tế và chính xác của nó là "dạng thức" chứ không hẳn "mẫu" như LĐ hiểu. Nhiều người có lẽ vì lí do " nào đó cho rằng chữ "mẫu" OK nên dùng.

Tuy vậy đ/v LĐ, chữ mẫu cũng đã đi khá gần với nghĩa chứ không phải là sai hẳn như khi người ta dùng "script (programming language)" mà đi dịch thành "kịch bản" là lối dịch chết quá xa!

Theo LĐ nếu MC dùng "pattern" thì nó tốt hơn nhiều là dịch mà không chính xác hoàn toàn.

Thôi thì MC cứ sử lại thành pattern LĐ thấy giải pháp này hay hơn là "cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng" theo kiểu cách của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chữ "mẫu" cho đến tận cùng LĐ vẩn không cảm thấy chính xác dù nó khá gần. Đây là ý cá nhân LĐ thôi không bắt ép bất kì ai theo hết nhe! Nếu bạn nào thích tranh cãi thì xin phép miễn thứ cho LĐ vô lễ giữ im lặng trước. LĐ 14:23, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Những người đầu tiên dùng chữ "mẫu" đó chắc chắn không hiểu về pattern nhiều bằng bác, vì họ chỉ là đọc sách rồi dịch chứ chắc không có điều kiện dùng nhiều trước khi khi dịch. Hơn nữa không có nhiều người giỏi ngôn ngữ (em chỉ biết đúng một thầy nói đến các nghĩa gốc Hán và cách dịch của Trung Quốc khi thầy ấy chọn cách dịch một số chữ ra tiếng Việt). Nên cũng như nhiều thuật ngữ Tin học khác, khi dịch sang tiếng Việt, nhiều từ không còn thực sự sát nghĩa.
Tuy nhiên, ngôn ngữ thay đổi mà, chính bác cũng nói thế. Tình hình có thể là: lúc đầu, không ai thắc mắc về "mẫu"-"pattern" vì chả ai hiểu về nó thực sự nhiều. Rồi trong quá trình tìm hiểu thêm về "pattern" thì hiểu biết đó được bổ sung vào khái niệm "mẫu". Kết quả cuối cùng là trong khái niệm "mẫu" của bọn em đã có nghĩa "pattern" rồi. Vậy là những người như em không có một khái niệm "mẫu" hoàn toàn độc lập với "pattern" (như bác đang có) để mà thấy được sự khác nhau giữa chúng.
(Tmct 15:27, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC))

Lý thuyết trò chơi

Thực ra em chưa định dịch lý thuyết trò chơi, nhưng thấy cái trang đó bị viết lăng nhăng, ngứa mắt quá nên làm tạm một tẹo thế thôi. Chứ đoạn sau nhiều chỗ khoai lắm, chắc một mình em không làm nổi.(Tmct 15:47, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC))

Immanuel Kant

Nhờ ông xem qua bài trên giúp. Đã tạm xong. Đa tạ! (Khó hơn Long Thụ nhiều) --Baodo 16:18, ngày 13 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Trác: Cái bàn. Cũng viết là 卓. Đoạn trường tân thanh: »Quét sân đặt trác sửa bình thắp nhang«.
Tàu dịch Desktop là Trác diện. Tôi bắt mạch có đúng?. Tặng ông cái Từ điển Tin học tiếng Hán này để.... có tài liệu "tạo từ" mới;). --Baodo 15:13, ngày 14 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Support

Chào bác, bác còn nhớ từ support (toán học) dịch ra tiếng Việt là gì không ạ?

support của một hàm giá trị thực f xác định trên một tập X là một tập con của X sao cho giá trị của f trên tập đó là khác 0.

Em nhớ láng máng không biết có phải đó là giá của hàm?

Em hỏi câu này ở bàn tham khảo, nó mốc ra rồi mà vẫn chưa thấy ai trả lời.

Chúc bác nhiều sức khỏe để dịch X Windows. (Bảo em dịch bài đó thì chắc em chạy mất dép, toàn là từ khó. Em chỉ dám xung phong ít nữa sửa chính tả hộ bác thôi.):D (Tmct 16:21, ngày 20 tháng 3 năm 2006 (UTC))

Vậy em dịch support of functiongiá của hàm, còn support functionhàm tựa.

Xong

Em sẽ sửa chính tả bài X window.

Cũng còn đang áy náy một đống bài xác suất bày ra mà mỗi bài mới dịch một ít, đành lý luận là "thà mỗi bài mới chỉ có được phần định nghĩa còn hơn là không có gì, vì vẫn người ta vẫn còn search được cái gì đó". Mấy bài đó em sẽ dịch từ từ, nhưng chắc chắn sẽ có chỗ không dịch được, thi thoảng bác dạo quanh, thấy bài nào còn lại một đoạn ngắn ngắn nằm giữa thì dịch giúp em với nhé. Những thứ này em đâu đã được học bao giờ.:">

Chúc bác chóng xong mấy cái project. (Tmct 09:03, ngày 21 tháng 3 năm 2006 (UTC))

Cảm ơn bác tặng bài, nhất là nhờ bác mà em biết về cái thư viện đó. Thì ra mấy cái project của bác là như thế;) Siêng thật siêng thật!
Em đọc bài của bác thấy quả là dễ hiểu hơn X window. Nhưng vẫn có chỗ khó hiểu, tại cái chính tả của bác đấy. Nếu muốn hỏi thì hỏi ở đâu bây giờ? bên này hay bên đó? Thấy bên đó còn vắng vẻ quá nhỉ.
Chúc bác một ngày có 30 tiếng:) (Tmct 00:31, ngày 23 tháng 3 năm 2006 (UTC))

Nghệ thuật Phật giáo

Này ông CS LĐ, tôi vừa tạm xong bài Nghệ thuật Phật giáo (phần còn lại có người muốn "đảm đương" nên tôi để lại). Anh xem qua giúp tôi nhé, nhưng đừng vội cho hình khác vào vì lời văn bên trong đi rất sát những tấm hình đã được chọn. Phần hơi mở rộng chút xíu là Nghệ thuật PG Việt Nam và Nghệ thuật PG trong tk 21 thôi, ở giữa là... kẹt hết rồi. Nói vậy chứ bài không dễ như tôi tưởng, thuật ngữ đầy hết. Chúc vui vẻ và cảm ơn! --Baodo 21:32, ngày 23 tháng 3 năm 2006 (UTC)

shell

"shell" dịch như nào bác nhỉ? Thảo luận ở http://vi.wiktionary.org/wiki/shell. Ngoài ra http://vi.wiktionary.org/wiki/zombiehttp://vi.wiktionary.org/wiki/terminal - Trần Thế Trung | (thảo luận) 15:18, ngày 27 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Flow

Bác ơi, dịch từ này là "mạch" không phải là kiểu MC đâu. Em chép từ bài gì đó về các programming paradigm của bác đấy chứ, em chưa yên tâm nên mới để ở mục đó. Cái "flow" này khó lắm. Còn "flow chart" nữa, chưa biết dịch thế nào. Không biết cái gì là "luồng", cái gì là "mạch" đây.

À, nhân tiện, trong bài X Window của bác, nhiều chỗ bác viết "quá dụng" em đọc thấy ổn rồi, chẳng thấy cần sửa thành "phụ phí" nữa.

(Tmct 21:36, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC))


Bác cứ yên tâm làm cho hết cái project đi đã, việc Wiki là việc tháng việc năm, vội gì. Em đang phải làm mấy cái báo cáo, ngán quá, thỉnh thoảng vào Wiki một lúc cho đỡ chán. (Tmct 14:52, ngày 04 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Giấy phép hình ảnh

Xin bạn đọc Wikipedia:Truyền lên hình ảnh và chú ý theo sát hướng dẫn tại đó về việc ghi đầy đủ giấy phép hình giống y như giấy phép ghi tại nguồn gốc. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 09:27, ngày 30 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Ngày đẹp trời

Hihi, lúc bác chúc em ngày đẹp trời thì bên em sắp ăn tối và đi ngủ rồi. Chúc bác ngủ ngon vậy. Bây giờ mùa xuân, thời tiết chỗ em vui tính lắm. Mỗi ngày mưa nắng thay đổi hàng chục lần, được cái nhiều hoa dại, đẹp phết. (Tmct 20:19, ngày 04 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Mấy từ đó bác để em nghĩ mấy hôm đã nhé. (Tmct 20:05, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Không rõ bác đã xem bài này chưa. (Tmct 12:33, ngày 08 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Bác cho em khất đến hết...tuần sau, dạo này em đang bận quá thi thoảng vào Wiki một tí cho đỡ ngán mấy cái báo cáo thôi.
Nhận tiện hỏi bác, nếu em dịch 1 cuốn sách có bản quyền, thì em có được gán bản quyền Common creative vào bản dịch của em không? có cần xin phép tác giả hay không?
Chúc bác chóng hết bận. (Tmct 22:44, ngày 10 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Bài viết

Lấy được sao cũng nhờ một phần do anh "bắc thang" lên trời hộ. Sao lên đó anh không hỏi trời luôn hộ casa, xem mấy ông Nam Tào, Bắc Đẩu ngoài chơi cờ tướng ra, còn biết chơi cờ vây không, để casa cố kiếm một ván thắng rồi sửa lại sổ mấy ông đó thì may ra hết băn khoăn mấy hôm nay được. Casablanca1911 11:19, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Anh này lại chọc quê người khác rồi, tiện đây casa cũng nói luôn một chuyện. Từ hồi bắt đầu vào Wiki, cứ mỗi lần nhìn thấy cái tên là "Nhanvo" là casa không khỏi không nghĩ đến từ "nhặt vợ" có nguồn gốc từ truyện "Vợ nhặt" của Kim Lân. Anh đã đọc truyện này chưa ? Cứ nhìn thấy cái tên này trong Thay đổi gần đây là casa không thể không cười được. May mà anh cũng thỉnh thoảng vào Wiki bằng số IP thôi, nên casa cũng đỡ "mỏi miệng". Tên của anh ấn tượng nhất đấy. Chúc anh vui.;-D Casablanca1911 10:37, ngày 12 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Cho chút trích dẫn

Ông ơi, tôi có lắm trò nên/phải làm, có người gửi gắm Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa còn khất, huống chi cái ông Khổng Khâu kia! Thôi, anh đi tìm cho tôi câu trích đó, nguyên văn, tôi sẽ ráng tìm. Có mốc tìm tiếng Việt mới mò ngược lại bản Hán. À, tôi sẽ gửi anh Tâm kinh quảng bản, vừa dịch từ Phạn văn ra,... với điều kiện là đừng khuân việc đến tôi nữa:D --Baodo 16:10, ngày 11 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Tò Mò

Có cho tui xem tí với. Tui là người "vô phúc" mấy cái vụ Yến Vy,... ca sĩ gì đó quên tên zồi, và giờ vụ này nữa tui đều hông được "chứng kiến cho tỏ tường" nên hông mấy tin là chúng đều có thật. Tò Mò

Kính chào Tò Mò (tự xưng đấy nhé!) muốn tỏ tường thì cho Lê Thy địa chỉ mail. Hé! hé!

Văn lệnh

Đoạn này chắc phải gửi bác mới đúng địa chỉ:

Bác nào nghĩ ra cái chữ "văn lệnh" cho "script" xin mời vào http://groups.google.com/group/vi-VN/browse_thread/thread/c3e2c019f89fa645/010432f091e45d53#010432f091e45d53
hoặc
http://vi.wiktionary.org/wiki/script 
để bảo vệ cách dịch này trước các mũi tấn công khác nhau nhé.193.52.24.125 12:06, ngày 23 tháng 4 năm 2006 (UTC)

(Tmct 21:55, ngày 23 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Bác bỏ phiếu xóa bài hay quá!:D
Cảm ơn bác hỏi thăm. Em mới bắt đầu làm nên còn lâu mới xong để về. Dạo này em bận quá, thỉnh thoảng mới vào Wiki chơi tí, nên mấy bài đang dịch dở vẫn hoàn dở. Bài Số 0 của bác khó dịch quá, em mới làm tạm được một ít thôi, lại phải lúc đang buồn ngủ díp mắt nên chắc nhiều chữ tác đánh chữ tộ và cắt xén cũng hơi mạnh tay, bác đừng hy vọng em viết được nó thành sao mà uổng công. Hihi, chính sách của em là "xấu đều hơn tốt lỏi".
Tiếc quá, em không được học triết đến 4 năm nên không thể thông cảm với bác được rồi. Hìhì. (Tmct 19:54, ngày 24 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Nhân tiện hỏi thăm bác, ông bạn Nanô của bác dạo này làm ăn thế nào rồi ạ? Rồi cả bác GS chip nữa? Lâu lắm em không thấy bác kể gì, em cũng không biết thông tin gì.(Tmct 19:58, ngày 24 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Cảm ơn bác nhắc nhở. Các cô Đức đã diện áo hở vai rồi, còn em vì sợ rét nên vẫn áo đơn áo kép. Chắc sắp ốm... vì nóng:)
Chắc chắn là "xấu đều" rồi, em dịch bài nào cũng lăm le cắt xén...cho đỡ phải dịch nhiều, và toàn dùng những từ trong phạm vi 100 từ hay gặp nhất...cho đỡ sợ sai.
Con bác bé chừng nào mà sao bác bận thế, chắc chỉ kém bác nano chút thôi.;) (Tmct 23:02, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC))

Re Apple

Độ nghiện Wiki thì không đo đếm được nhưng tôi có thể kiểm tra = những lời cằn nhằn của vợ tôi.

À, anh nói tôi khóa IP của ai đó à? Tôi không nhớ. Mà tôi chưa hề khóa hay cấm ai bao giờ. Tôi "nhiệt tình" quá có khi lại bị bảo là "cậy quyền, cậy thế", là "ngạo mạn" Thảo luận Thành viên:G.G#Ngứa ngáy tay chân.

Ở bên Đức có được nghỉ ngày 1/5 không?--An Apple of Newton 03:00, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)

I'm back

Thank you for having faith in my returning.

I'm catching my breath (by snoozing a lot to compensate for jetlag and temperature difference) and hence haven't been able to contribute much. More than that, I will have to switch gear to get back to the Viet language.

Hope that everything was fine with you.

Mekong Bluesman 11:03, ngày 02 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Đọc hết

Không có đâu bác, em có phải bot đâu:D. Em chỉ lướt qua danh sách đóng góp của thủ phạm, xem bài nào có tên nghe khả nghi thì mới ngó mục (khác) thôi. Vừa làm vừa oán bác Baodo, vì ai ngờ nhiều wáaaa, với lại mới tra thấy từ điển Việt-Anh vdict bảo mô tả = miêu tả mà.

Em không làm sysop đâu, bác cho em xin. Thế này đã là quá rồi, thêm ít nữa chắc em bị bác sếp đuổi cổ mất;) (Tmct 07:41, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC))

May quá, có bác dịch tiếp số không. Em dịch đến chỗ khoai quá nên chịu từ bấy, đang áy náy nhận bài rồi lại bỏ dở dang.:D (Tmct 15:00, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC))

Lê Văn Hưng

Mời LÐ đọc và sửa bài Lê Văn Hưng. Bài Trần Văn Hai xin viết sau. Thân mến. Lê Thy 07:40, ngày 5 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Thật ra hành động của họ phải gọi là tuẫn tiết thì mới chính xác nhưng vì lý do trung lập nên chỉ dùng từ tự sát mà thôi. Lê Thy 01:57, ngày 6 tháng 5 năm 2006 (UTC)

CarlKenner

Hi. I need someone to unblock me at English Wikipedia. A vandal with Administrator priveliges blocked me for reporting his friend for vandalism, uncivility and violation of the 3-revert rule. Also someone needs to undo the vandalism of the en:Elections in Cuba article.

CarlKenner 11:40, ngày 5 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Numeral

Bác ởi, sao bác kiệm lời thế. Em đọc dòng thảo luận ngắn xíu của bác tại Thảo luận:Số tự nhiên mà không hiểu ý kiến bác về chuyện em đề nghị dịch "numeral" thành "chữ số" hoặc "số từ" như thế nào.

Em mời Thành viên:NGO DUC HOANG (Thảo luận thành viên:NGO DUC HOANG)tham gia ý kiến mà đợi mãi không thấy bác ấy động tĩnh gì (mặc dù vẫn tiếp tục dịch bài).

Mấy hôm nữa mà không thấy ai tham gia thảo luận để phản đối thì em sẽ sửa bài Số tự nhiên. Bác cho ý kiến đi nhé.(Tmct 09:27, ngày 7 tháng 5 năm 2006 (UTC))

Re:Trả lại

Bác bận quá thì để bao giờ hết bận thì viết tiếp vậy;). Bài đó khó quá, em chịu thôi.

Người thương yêu của em ở khắp Việt Nam cơ, không chỉ ở Huế đâu.

Có phải bác "dẫu lìa ngó ấy còn vương tơ lòng", nên mới nhận đâu về cả đống con? (suy đại từ chuyện bác kể về đám con nhà bác, nghe cứ như là con nuôi ấy.)(Tmct 15:31, ngày 19 tháng 5 năm 2006 (UTC))

Trùng lặp

Trang đó em cũng mới nhìn thấy mấy hôm trước. Chẳng hiểu thế nào. Hơn nữa đã có gì đâu mà trùng. Chúc bác vui vẻ bận rộn.:)

À em đã nhờ bác Baodo viết phần duy tâm rồi, chẳng biết bao giờ thì bác ấy mới vào đọc tin nhắn. Thực ra trong bài Chủ nghĩa duy tâm có nhắc đến Duy thức của Phật giáo đấy, chắc có thể nhắc một đoạn từ đó ra để chép vào cho phần Phương đông dài thêm một tẹo, bác xem có đoạn nào chép được thì giúp em với.

Tmct 19:26, ngày 12 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Re:For Rent

Vì người wen nên Casa ngại lắm, không lấy tiền đâu, mà chỉ lấy...hiện vật theo số chữ.;^) Casablanca1911 11:56, ngày 13 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Đơn giản thôi, anh LĐ lấy cho Casa xem bài viết nào đó ở Wikipedia Tiếng Việt mà có 260 chữ (không có dung sai đâu nhe). Nhưng để cho "khách quan" thì bài đó không được có sự edit của anh đâu đấy.:) Casablanca1911 05:29, ngày 20 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Khóa trang Kiến Phúc

Anh Nhân hiểu nhầm rồi, tôi chỉ khóa đối với người không đăng nhập và thành viên mới toe (dưới 4 ngày) thôi. Lý do là thành viên Tran Xuan An không chịu đăng nhập, cứ thảo luận bằng IP (trong khi đó ông ta bảo mọi người dùng nick name là "nặc danh"), mặc dù đã bị nhắc nhở mấy lần. Thực ra cái đó không quan trọng, nhưng khi cũng số IP đó 58.186.32.142 lập trang Trần Xuân An, bị các thành viên khác phản đối thì ông ta vào bảo là có kẻ đùa chơi.

Avia (thảo luận) 01:32, ngày 28 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Re: Nhờ vả

Bác không nhờ thì em cũng phải nhận thôi. Nhưng tháng này em kẹt việc gia đình quá. Vừa phải bỏ công việc về VN rồi. Bác cho em khất đến tháng tới. Nhưng mà em phải than trước là cãi nhau với bác Hai này cũng vất vả lắm. Khổ, hai bên, ai cũng cho là mình đúng 100%.:) Tmct 04:02, ngày 28 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Lướt web, đọc trang Thảo luận:Kiến Phúc, chợt nhớ "chân lí vốn giản dị"

1. Đây là lời của Nhanvo (LĐ?) ở trang Thảo luận:Kiến Phúc

Không đồng ý khoá

-- Tuy nhiên, ủng hộ giữ lại bản trình bày của Avia ngày 22-6-2006 vì thực chất Tác giả TXA chưa có các bằng chứng phân tích khoa học thẩm định y khoa độc lập nào (như là các mẫu phân tích tóc, xác, các mẫu phân vật dụng chứa thức ăn của vua. LĐ 20:46, ngày 28 tháng 6 năm 2006 (UTC)-2. Đề nghị suy ngẫm: "Chân lí vốn giản dị"

chữ màu "blue" là của chủ nhà nhé!


Trước hết, hãy xem xét tin đồn, lời cáo buộc có đặt trên cơ sở bằng chứng nào hay không, chứ không thể yêu cầu những người bị bôi nhọ, bị cáo buộc có bằng chứng để chứng minh họ vô tội hay không. Người bôi nhọ, cáo buộc (kẻ xấu, nguyên cáo) không có bằng chứng, thì đích thị đó là bọn phao tin đồn nhảm, can tội vu khống. Và không nhất thiết người bị bôi nhọ, bị tố cáo phải chứng minh, mặc dù có bằng chứng để chứng minh cũng rất tốt.

vậy thì sao nào ?

Lưu ý: bằng chứng phải có giá trị pháp lí. -- giá trị pháp lý có nội hàm là gì ? Ai chứng minh cho giá trị này ?

Đó là nguyên tắc điều tra, xét xử trong ngành tư pháp, đồng thời cũng là nguyên tắc thẩm định trong nghiên cứu các vụ án, các oan khuất trong lịch sử.

Lí do:

Người ta trên thế gian này, từ xưa đến nay, nói chung là sống trong mọi quan hệ gia đình, xã hội trên mọi lĩnh vực một cách bình thường, không ai cứ chăm chăm chuẩn bị bằng chứng để đối phó với mọi tin đồn, mọi lời cáo buộc. Nếu có chăng, cũng chỉ các chứng từ liên quan đến tiền bạc, bất động sản. Trong công việc ở môi trường công quyền hay tập thể cũng chỉ có những văn thư, chứng từ theo luật định mà thôi.

Hãy hình dung, tưởng tượng ra một số tình huống vu khống -- thanh minh, đồng thời thử liên hệ bản thân (đặt mình vào một trong những tình huống ấy) ở cuộc sống hiện tại, để suy ngẫm, và từ đó sẽ thấy rõ vấn đề.

Vận dụng vào trường hợp "cái chết của Kiến Phúc":

Kiến Phúc bị bệnh, chết (Học phi truyền di chúc: triều đình lập vua mới là Hàm Nghi). Đó là một sự việc đau thương nhưng cũng bình thường thôi. Nào ai ngờ sự thể chỉ có thế mà bọn Pháp, bọn linh mục, giám mục và các giáo dân nghe lời cha cố Thiên Chúa giáo lại phao tin đồn thổi với mục đích chính trị xâm lược, bán nước cầu vinh. Đơn cử một câu hỏi: Chẳng lẽ mọi lần vua Kiến Phúc ăn hay đi đại tiện đều phải đóng hộp (trình độ kĩ thuật thuở bấy giờ chỉ đến mức sấy khô) thức ăn hay phân thải để lưu trữ... v.v... với mục đích làm bằng chứng về sau?!? Còn lưu trữ tóc hay đào mồ lên thì quá bất kính (theo quan niệm bấy giờ) và quá... vô lí. Nào ai ngờ về sau (có thể chỉ vài tháng sau) chúng lại đơm đặt như thế!?!

liệu vua đã khuất có "cần" thanh minh chuyện này không ? Hay chỉ có người đi sau vẽ thăm đây ? Nếu Vua Kiến Phúc còn sống thì đây là điều rất cần

Người lướt web / 16 tháng 7 - 2006

Đề nghị ông (bà) Nhanvo vui lòng chuyển mấy đoạn này đến trang Thảo luận:Kiến Phúc cho mọi người đọc cùng đọc. Cảm ơn.

người đọc có tay chân trí óc minh mẩn sao lại phải nhờ kẻ hư mục này ? Vả lại viết ở đây cũng đã công bố cho mọi người rồi move tới lui chỉ dupplicate công việc

3. Mở rộng, đẩy xa vấn đề oan khuất hơn một chút, ngoài "cái chết Kiến Phúc"

Chắc ai cũng biết vở chèo "Quan âm Thị Kính" (chồng ngộ nhận vợ...), nên khỏi phân tích thêm ở đây.

Sau đây lại là chuyện bằng chứng giả:

Tôi còn nhớ, trong vở kịch Othello của Shakespeare (người Anh), có nhân vật Iago, cực kì nham hiểm. Iago đã li gián Desdemona với Othello bằng cách ném một chiếc khăn tay của Desdemona vào phòng một người có khả năng là tình địch của Othello. Chiếc khăn tay ấy chính là bằng chứng giả, nhưng Othello, Desdemona đâu ngờ mình bị Iago lừa. Thế là bi kịch xảy ra: Desdemona chết dưới bàn tay người yêu đã thành chồng của mình, đó là Othello.

Một chuyện khác, không phải là chèo hay kịch, mà chuyện thật, ngay sau ngày 30 tháng 4-1975: Một kẻ tên X có mối thù với một người tên Y. X đem một xấp cờ vàng ba que đỏ chuồi vào tủ sách của Y. Thế là Y bị bắt với bằng chứng giả đó. Công an bấy giờ có thể đã biết cách xét nghiệm dấu vân tay. Nhưng Y lại quen sử dụng găng tay vào mùa lạnh rét, nên trên xấp cờ vàng ấy, quả thật không có dấu vân tay của Y. Tuy vậy, Y cũng phải bị lên trại cải tạo 7 năm trời.


Một chuyện ngay trên Wikipedia này: Số IP của A, B & C trùng nhau, cho nên, A có thể đi tù thay vì B & C, mặc dù A vô can, không hề viết một câu nào xúc phạm đến nhân vật lịch sử thuộc vào hạng anh hùng dân tộc hay nhà yêu nước cả. Nếu công an không kết tội A được, công an cũng đánh một dấu hỏi vào hồ sơ cá nhân của A. Chỉ một dấu hỏi ấy thôi, đời A tiêu tùng, vì không thể tiến thân với hồ sơ cá nhân mà công an còn nghi vấn. Có thể xem đó là một trường hợp bị ngụy tạo hay ngẫu nhiên mà xảy ra cơ sự có bằng chứng giả đấy chứ? Và sự đời, ai bảo "lộng giả" không thành "chân" (với ý nghĩa là lời kết án oan khuất cứ như đinh đóng cột, mãi không dịch chuyển, và cứ thế mãi, sách báo cứ đua nhau một giuộc, thì "chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết")? (Mở một ngoặc đơn về bằng chứng thậttai họa: Nhà văn Vũ Trọng Phụng là một gương mặt văn học đặc sắc, khó có ai khỏa lấp được ông. Thế mà chỉ bị ai đó moi ra trong đống báo cũ một bài có nội dung phê phán Lénine (đệ tam), đề cao ít nhiều Trosky (đệ tứ), dưới có kí tên Vũ Trọng Phụng, Vũ Trọng Phụng liền bị dìm vào quên lãng đến mấy chục năm ở Miền Bắc. Sau 1975 cũng còn bị dìm. Mãi đến mấy năm gần đây, Vũ Trọng Phụng mới có vài người nhắc đến, sách ông mới được in lại. Thế đấy!).

rồi để làm gì những thứ truyện cổ này ? có giúp vua Kiến Phúc sống lại không ? Hay có giúp "tiền bối" thoát vòng sinh tử không? Sao lại cố đấm ăn xôi mà chi? LĐ không phải là người bênh vực cho mấy ông quan Tây (giờ chắc cũng đi bán muối ráo rồi) để xem tiếp còn việc chi nữa nào

4. Về người kí tên là Nick name và vấn đề "Miền Nam Việt Nam của người Miền Nam Việt Nam"

Tôi thấy ông (bà) Nick name có lẽ muốn cho mọi thành viên biết thế nào là hước danh, nặc danh mà thôi. Ngoài ra, đoàn kết Nam - Bắc nhưng người có nguyên quán lâu đời Miền nào ở Miền ấy, từ sau 1975 đến năm mươi năm sau, một trăm năm sau, thì đấy là một giải pháp tốt, có sao đâu. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, cho dù là một thực thể chính trị thuộc dạng..."sách luợc", chẳng từng chủ trương hơi... gần gần như thế là gì! Hãy nhớ: "Cộng hòa Miền Nam Việt Nam --- Hòa bình - Thống nhất - Trung lập". Ở Trung Quốc, trường hợp thu hồi Hồng Kông, chẳng đang hiện hữu "một nước 2 chế độ" đó sao?

Hãy chờ xem, rồi Bắc Hàn, Nam Hàn sẽ như thế nào, nếu thống nhất mà không chọn giải pháp như ông (bà) Nick name nào đấy đưa ra!

Ai cũng muốn thật, hiện thực, chứ không phải... sách lược giả tạo, mị dân!

Tôi nghĩ trong nhân dân Miền Bắc Việt Nam, số người chân chính, không phải loại tầm thường, sẽ ủng hộ ông (bà) Nick name.

Còn đối với ông Trần Xuân An (nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, hiện sống tại TP. HCM.), tôi đề nghị không một thành viên hay người nào tình cờ đến với Wikipedia có quyền xúc phạm ông ấy. Và tôi tin rằng, chỉ có loại người vô văn hóa mới dám xúc phạm một người như ông Trần Xuân An. Nói thế có căng thẳng, khiêu khích lắm không? Tôi cho rằng đó là những từ ngữ phẫn nộ xuất phát từ lòng công bằng.
Nếu LĐ có lỡ mồm chắc cũng phải quỳ mà xin xá tội cho LĐ đ/v LĐ NICK name hay không cùng chả ăn nhập gì? Tui ngồi đây biết ông là ai sống xchết ở chỗ nào ngày ăn mấy bửa chớ ?


Tại sao tôi phải lo nghĩ đến Ông An hay ông Miền Nam hay ngay cả ông LĐ to tướng sình bụng ??. Ha ha ha LĐ rảnh rang chơi trò... điên

Người lướt web / 16 tháng 7 - 2006

Đề nghị ông (bà) Nhanvo vui lòng chuyển mấy đoạn này đến trang Thảo luận:Kiến Phúc cho mọi người đọc cùng đọc. Cảm ơn. NLW

Không dám nhận. Nhưng nếu người viết có rảnh thì mong rằng anh bạn hãy bỏ cái "ta" của mình xuống trước rồi lại đây chuyện phím với LĐ. Lúc đó muốn LĐ chép mấy bàn luận trên dến chỗ nào LĐ không dám từ.


"Hổ chết để da, người ta chết để tiếng"
Thế à nhưng người chết có "được" hưởng cái tiếng đó hay không ? hay là để đành tiếng tăm cho kẻ khác đây? Tiếc thật! Chỗ của anh là hãy đem trưng đủ các bằng chứng và hãy thuyết phục mọi người khác qua các bằng chứng khách quan đó chứ không phải tới đây để viết mất thì giờ lắm vì ai cũng cũng chán ngán hết cả rồi. Và "tiếng" hay "tai" cũng là do người đi sau dựng lên thôi -- Sorry chổ này không phải chỗ đê bảng cấm -- Nếu muốn ngưng ANH LÀM ƠN ĐƯNG VIẾT CHI VÀO ĐÂY là các lịch sự và tôn trọng người khác nhất. chúc vui vẻ

Nhờ vả

Lại nhờ vả bác đây. Mời bác tham gia Thảo luận:Biến ngẫu nhiên xem có đẩy được nó đến đồng thuận ở đâu đó không. Lại bàn phím chiến nữa, mệt quá! Thế giới nhiều người thú vị. Em nên đánh nhau cho nó toét ra hay là mặc xác cái biến ngẫu nhiên cho nó ngẫu nhiên luôn nhỉ? Tương lai mà các bài toán toán tin tin cũng bị cho ra thành thế này thì chắc em phải xóa danh sách theo dõi và kiếm cái kính râm thật tốt khi xem thay đổi gần đây, may ra không nhìn thấy gì để tránh đánh nhau cãi nhau cả ngày. Tmct 07:30, ngày 16 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Cảm ơn bác. Mấy hôm nữa bác unlock giúp em nhé, hình như hết cãi nhau rồi thì phải. Em đang chỉnh X Window, lúc nào rảnh bác ngó qua nhé. Bài dài, chắc lâu lâu mới xong. Tmct 11:02, ngày 18 tháng 7 năm 2006 (UTC)
Email của em vẫn thế bác ạ. Tmct 03:26, ngày 19 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Implementation

Về cách dịch này, em giải thích với bác một lần rồi, chắc bác quên mất.
Ở Việt Nam, người ta dùng "cài đặt" với hai nghĩa khá là khác nhau (và do đó có thể gây nhầm trong một số trường hợp). (1) cài đặt với nghĩa installation 1 phần mềm vào máy tính, "bộ cài" của một phần mềm là tập hợp các file cần thiết để install một phần mềm, "đĩa cài" là đĩa chứa các file đó. (2) cài đặt với nghĩa implementation (với nghĩa viết/xây dựng một phần mềm/đoạn mã theo một thiết kế có sẵn). Ví dụ: cài đặt một chương trình theo thiết kế, cài đặt một thuật toán.
Việc hai từ khác nhau bị dịch giống nhau như vậy chắc chắn không hay ho gì. Có điều, ngoài việc dịch implementation-cài đặt, em chưa thấy có ai dùng cách khác.
Từ "lắp đặt" không bao giờ được dùng cho phần mềm, mà thường chỉ dùng cho việc "lắp đặt" các thiết bị (phần cứng) máy móc. Ví dụ: lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ. Bây giờ mà thay "cài đặt" bằng "lắp đặt" thì còn khó hiểu hơn nhiều.
Trong bài X window, các ngữ cảnh có "implementation" khá rõ nghĩa rằng đang nói từ góc độ của nhà phát triển phần mềm, em nghĩ khả năng hiểu nhầm từ "implement" sang "install" không cao.
Bác xem có từ nào khác hay hơn để dịch "implementation" không. Chứ "lắp đặt" thì em không thấy ổn.
Em cũng thấy mấy bài đó rồi, định khi nào có thời gian sẽ chỉnh lại. Đến mấy bài cơ.
Tmct 01:17, ngày 20 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Kí hiệu P.Q và P+Q là của lôgic mệnh đề hay Lí thuyết tập hợp

Chào anh, tại Mệnh đề toán học, tôi thấy anh có bổ sung thêm hai kí hiệu cho hai phép toán lôgic: P.Q cho phép hội và P+Q cho phép tuyển. Tôi không nhớ lắm và không tìm được tài liệu nên hỏi anh, hai kí hiệu đó ở trong tài liệu nào về lôgic học, vì theo tôi nhớ (không chắc chắn) thì đó là hai kí hiệu của Giao của hai tập hợpHợp của hai tập hợp.--☺ Nguyễn Thế Phúc 16:01, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Anh nói đúng, đó là hai kí hiệu của hai phép toán lôgic tuyển và hội. Cảm ơn anh!--☺ Nguyễn Thế Phúc 11:23, ngày 29 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Quay lại trang của thành viên “Nhanvo/lưu 07202006”.