Nếu tên bạn có Băng Tỏa thì: Đừng thảo luận nữa! Muốn xóa gì thì cứ xóa! Không cần phải thông báo cho tôi biết! Tự nhiên mà xóa! nha Miss Ice Radiate! Tôi sẽ không chỉnh sửa hay tham gia bất kỳ hoạt động Wiki nào nữa đâu! Thoải mái xóa! Đừng báo cáo hay là khiếu nại tôi vì tôi sẽ không sửa chữa đâu! Tôi bận rộn với cuộc sống bên ngoài của tôi lắm chứ không phải rảnh rỗi để đi chỉ điểm người khác!