Thảo luận Wikipedia:Bài viết chọn lọc cũ

Thêm đề tài

BVCL chưa được biểu quyếtSửa đổi

Dưới đây là danh sách các bài viết chọn chưa qua một cuộc biểu quyết thực sự và chưa hoàn toàn thỏa mãn Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, trừ các bài đang được đề cử và các bài đã rút sao (danh sách đầy đủ bài từng được chọn lọc). Các bài viết này cần được nâng cấp, đặc biệt là thêm thông tin và chú thích. Lưu ý rằng những bài dưới đây có thể được đề cử hoặc tái đề cử.

*: Bài từng được đề cử rút sao

Bài Cần nâng cấp
Đường Trường Sơn
Kitô giáo
Martin Luther
Quay lại trang dự án “Bài viết chọn lọc cũ”.