Thảo luận Wikipedia:Chủ điểm chọn lọc

Thảo luận đang diễn ra
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết
Chủ điểm chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (0) Đề nghị rút sao Thảo luận

Vấn đề chủ điểm chọn lọcSửa đổi

Chủ điểm chọn lọc có thể là bài viết tốt như trong Wikipedia tiếng Anh, mà sao chủ điểm trong Wikipedia tiếng Việt bây giờ lại chứa toàn bài viết chọn loc như vậy?thảo luận quên ký tên này là của Bhuyquang1 (thảo luận • đóng góp).

Quay lại trang dự án “Chủ điểm chọn lọc”.