Thảo luận Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa được công bố

Chưa có thảo luận tại trang này.

Xin giúp một tay. Pedian Writer (thảo luận) 10:41, ngày 18 tháng 4 năm 2008 (UTC)[]

Đọc nội dung của bài này và xem cách một số lần tiêu bản {{sectOR}} được sử dụng gần đây thì thấy người sử dụng tiêu bản đã không đọc hoặc đọc mà không hiểu bài này nói gì.
Quay lại trang dự án “Không đăng nghiên cứu chưa được công bố”.