Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn danh sách chọn lọc

Chưa có thảo luận về trang này.
Cần làm cho trang đề cử DSCL nổi bật hơn.Porcupine (thảo luận) 01:15, ngày 4 tháng 5 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang dự án “Tiêu chuẩn danh sách chọn lọc”.