Thất Đài Hà (七台河市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thất Đài Hà có diện tích 6.621 km2 và dân số 860.000 người.

Các đơn vị hành chính sửa

Địa cấp thị Thất Đài Hà quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành sửa

Các quận sau:

Các huyện sửa

Một huyện:

Tham khảo sửa