Nhãn thông

(đổi hướng từ Thấu thị)

Thuật ngữ nhãn thông, thần nhãn, thấu thị (tiếng Trung透視Tòushì) hay minh trí. Từ này trong tiếng Anhclairvoyance, bắt nguồn từ tiếng Pháp clair nghĩa là clear (rõ ràng), voyance nghĩa là vision (tầm nhìn), để chỉ khả năng thu nhận có được thông tin về một đối tượng, người, địa điểm hoặc sự kiện vật lý thông qua các giác quan khác ngoài tầm với của thị giác thay vì các giác quan thông thường đã được biết,[1][2], một dạng của ngoại cảm. Nhãn thông được định nghĩa bởi nhà thần triết (theosophist) Charles Webster Leadbeater (C. W. Leadbeater) theo giả thuyết thông thái về sự tạo lập vũ trụ có tên gọi Thuyết thần trí[3]. Thấu thị nằm trong nội hàm của ngoại cảm, nhưng do hiện tượng này khá đặc biệt nên chuyển thành đề mục riêng để nghiên cứu. Đa số các nhà khoa học phủ nhận hiện tượng này và xếp vào phạm trù Giả khoa học.

Quan điểm khoa họcSửa đổi

Hiện nay, khoa học đã nghiên cứu và có rất nhiều báo cáo phủ nhận các hiện tượng siêu nhiên trong đó có Nhãn thông. Mọi nghiên cứu (trừ nghiên cứu tôn giáo) không chính thống về vấn đề này đều được coi là Giả khoa học.[4][5]

Phân biệtSửa đổi

Theo truyền thuyết và tín ngưỡng Phật giáo nhãn thông được chia làm các loại. Mỗi loại lại chia ra các bậc Thượng - Trung - Hạ

  1. Âm dương nhãn - thông thường trải qua tu luyện hoặc gặp biến cố trong đời sẽ tự khai mở (gặp đại họa không chết ắt có phúc về sau). Mắt này nhìn được 2 cõi âm và dương. Vẫn còn bị ngăn cách tầm nhìn vật lí vật chất.
  2. Thiên nhãn - Nhãn này có được thông qua tu luyện tiên thuật hoặc đã mở được âm dương nhãn và cầu tiến làm nhiều việc đại thiện mà mở được. Mắt này nhìn được nhiều quỷ thần (Âm dương nhãn chưa hẳn nhìn được loại quỷ tu luyện nhiều năm). Nhãn này rất ít người có, nếu có họ cũng là chân nhân, thoát ly với đời (thiên cơ bất khả lộ). Cũng là mắt của Chư Thiên ở cõi Sắc giới, người tu thiền định cũng có thể chứng đắc, bất cứ xa gần, lớn nhỏ, ngày đêm hay bị vật ngăn cách cũng thấy rõ hết mọi phía trong phạm vi chúng sanh đó thành tựu.
  3. Tuệ nhãn - Con mắt có trí tuệ này là mắt của nhà đắc đạo trong hai thừa Thanh Văn và Duyên giác. Các Ngài đắc huệ nhãn này nhờ dùng trí huệ chiếu soi chơn không vô tướng, có thể quán xét phá tan các giả tướng, biết rõ lý chơn không chẳng còn mê lầm điên đảo nữa.
  4. Pháp nhãn - đây là loại nhãn của các la hán, bồ tát. Trong kinh Phật thuyết có nói đó thông thường là khai ngộ đến cảnh giới khác, đạt được các quả vị (Quả vị la hán, quả vị bồ tát...) Người có mắt này cực kì hiếm và hầu như vượt ra khỏi tam giới, ngũ hành. Quá khứ có các vị la hán và bồ tát. Họ nhìn thấu rõ tam giới, các tầng dưới quả vị và ngang quả vị của họ. Con mắt chánh pháp, thấu triệt tất cả các pháp môn ở thế gian và xuất thế gian một cách rõ ràng
  5. Phật nhãn - đây là loại nhãn tối thượng của các vị Giác ngộ (Phật- Như Lai). Những vị này thấu rõ mọi chuyện trong trời đất là nhờ vào nhãn này. Hoàn toàn sáng suốt thấu hiểu tất cả, giảng giải tất cả.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Merriam-Webster Online dictionary, Retrieved 2007-10-05 "1: the power or faculty of discerning objects not present to the senses 2: ability to perceive matters beyond the range of ordinary perception: penetration". Mw1.merriam-webster.com. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2012. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2011.
  2. ^ Britannica Online Encyclopedia, Retrieved 2007-10-07. The ESP entry includes clairvoyance
  3. ^ “NHÃN THÔNG - Charles Webster Leadbeater - TÔ HIỆP và nhóm dịch thuật KROTONA, 2009”.
  4. ^ Friedlander, Michael W. (1998). At the Fringes of Science. Westview Press. p. 119. ISBN 0-8133-2200-6 "Parapsychology has failed to gain general scientific acceptance even for its improved methods and claimed successes, and it is still treated with a lopsided ambivalence among the scientific community. Most scientists write it off as pseudoscience unworthy of their time."
  5. ^ Pigliucci, Massimo; Boudry, Maarten. (2013). Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem. University Of Chicago Press p. 158. ISBN 978-0-226-05196-3 "Many observers refer to the field as a "pseudoscience". When mainstream scientists say that the field of parapsychology is not scientific, they mean that no satisfying naturalistic cause-and-effect explanation for these supposed effects has yet been proposed and that the field's experiments cannot be consistently replicated."