Thập đại luận sư (zh. 十大論師) chỉ mười luận sư danh tiếng của Duy thức tông tại Ấn Độ sau thế hệ của Trần-na (zh. 陳那, sa. dignāga) và Pháp Xứng (zh. 法稱, sa. dharmakīrti), viết luận giải về Duy thức tam thập tụng (sa. triṃśikāvijñāptimātratāsiddhi-kārikā) của Thế Thân (zh. 世親, sa. vasubandhu).

Mười vị này là:

 1. Thân Thắng (zh. 親勝, sa. bandhuśrī)
 2. Hỏa Biện (zh. 火辨, sa. citrabhāṇa)
 3. Đức Huệ (zh. 德慧, sa. guṇamati)
 4. An Huệ (zh. 安慧, sa. sthiramati)
 5. Nan-đà (zh. 難陀, sa. nanda)
 6. Tịnh Nguyệt (zh. 淨月, sa. śuddhacandra)
 7. Hộ pháp (zh. 護法, sa. dharmapāla)
 8. (Tối) Thắng Tử (zh. [最]勝子, sa. jinaputra)
 9. Thắng Hữu (zh. 勝友, sa. viśeṣamitra)
 10. Trí Nguyệt (zh. 智月, sa. jñānacandra).

Chú thích Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu Ủy viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
 • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.