Thập niên 0 thường được hiểu sai là thập niên đầu tiên của thế kỷ 1thiên niên kỷ 1. Tuy nhiên, số năm trong thập niên 0 không được xác định rõ ràng mặc dù số năm trong một thập niên là 10 năm. Vì năm 0 không tồn tại trong cả lịch Gregory đón trước hoặc lịch Julius, do đó năm 1 là năm tiếp theo của năm 1 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ: thế kỷ 1 TCNthế kỷ 1thế kỷ 2
Thập niên: thập niên 0 TCNthập niên 0thập niên 10
Năm: SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy
Đông bán cầu vào đầu thế kỷ 1

Tham khảo Sửa đổi