Thập niên 2030

thập kỷ

Thập niên 2030 hay thập kỷ 2030 chỉ đến những năm từ 2030 đến 2039, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên 2020 hay vào đầu thập niên 2040. Đây là thập kỷ thứ tư của thế kỷ 21.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 20thế kỷ 21thế kỷ 22
Thập niên: thập niên 2020thập niên 2030thập niên 2040
Năm: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Tham khảo sửa