Thập niên 2070

thập kỷ

Thập niên 2070 hay thập kỷ 2070 chỉ đến những năm từ 2070 đến 2079, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên 2060 hay vào đầu thập niên 2080. Đây là thập kỷ thứ tám của thế kỷ 21.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 20thế kỷ 21thế kỷ 22
Thập niên: thập niên 2060thập niên 2070thập niên 2080
Năm: 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079

Tham khảo

sửa