Thập niên 420 hay thập kỷ 420 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 420, đến 31 tháng 12, 429.

Sự kiện Sửa đổi

  • Thánh Augustine thành Hippo xuất bản The City of God (De civitate Dei, bắt đầu khoảng 413, kết thúc 426).

Tham khảo Sửa đổi