Mở trình đơn chính

Thế Tổ (chữ Hán: 世祖) là miếu hiệu của một số vị quân chủ. Những vị vua có miếu hiệu Thế Tổ thường là người khai sáng triều đại, hoặc là trung hưng triều đại, hoặc là hậu duệ của những vị quân chủ đã đặt nền móng cho triều đại mới. Lưu Tú đã trung hưng lại nhà Hán (sử gọi là Đông Hán), Nguyễn Ánh trung hưng lại cơ nghiệp của các đời Chúa Nguyễn. Tào Phi và Tư Mã Viêm thì sáng lập triều đại mới dựa trên nền tảng từ ông cha đã xây dựng trước đấy.

Mục lục

Việt NamSửa đổi

VuaSửa đổi

  • Gia Long Nguyễn Ánh, được truy tôn là Nguyễn Thế Tổ.

ChúaSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi