Thế Tổ

trang định hướng Wikimedia

Thế Tổ (chữ Hán: 世祖) là miếu hiệu của một số vị quân chủ. Những vị vua có miếu hiệu Thế Tổ thường là người khai sáng triều đại, hoặc là trung hưng triều đại, hoặc là hậu duệ của những vị quân chủ đã đặt nền móng cho triều đại mới. Lưu Tú đã trung hưng lại nhà Hán (sử gọi là Đông Hán), Nguyễn Ánh trung hưng lại cơ nghiệp của các đời Chúa Nguyễn. Tào Phi, Tư Mã Viêm, Triệu Nguyên Hạo, Bột Nhi Chỉ Cân Hốt Tất Liệt hay Ái Tân Giác La Phúc Lâm thì sáng lập triều đại mới dựa trên nền tảng từ ông cha đã xây dựng trước đấy.

  • Gia Long Nguyễn Ánh, được truy tôn là Nguyễn Thế Tổ.

Triều Tiên

sửa

Xem thêm

sửa