Thế kỷ 5

thế kỷ
(Đổi hướng từ Thế kỉ thứ 5)


Thế kỷ 5 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 401 đến hết năm 500, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 400 410 420 430 440
450 460 470 480 490
Theo thế kỷ: 4 5 6
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảo

sửa