Thế kỷ 18 TCN

Thế kỉ 18 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 1800 TCN và kết thúc vào năm 1701 TCN.

Theo thế kỷ: 19 TCN 18 TCN 17 TCN
Theo thiên niên kỷ: 2 TCN

Sự KiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi