Thế kỷ 5 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 401 đến hết năm 500, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
Theo thế kỷ: 4 5 6
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảoSửa đổi