Thế kỷ 6 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 501 đến hết năm 600, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 500 510 520 530 540
550 560 570 580 590
Theo thế kỷ: 5 6 7
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảo sửa