Thế kỷ 9 là khoảng thời gian tính từ năm 801 đến hết năm 900, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 800 810 820 830 840
850 860 870 880 890
Theo thế kỷ: 8 9 10
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Sự kiện sửa

Cuối thế kỉ thứ 9, nhà Đường suy yếu.

Theo thập niên: 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
Theo thế kỷ: 8 9 10
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảo sửa