Thế kỷ 16

thế kỷ
(Đổi hướng từ Thế kỷ VXI)

Thế kỷ 16 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1501 đến hết năm 1600, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 1500 1510 1520 1530 1540
1550 1560 1570 1580 1590
Theo thế kỷ: 15 16 17
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3


Bản đồ thế giới của Amerigo Vespucci (năm 1587)

Các sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa