Thể loại:Đảng phái chính trị Nhật Bản

Bài chính của thể loại này là Đảng phái Nhật Bản.