Thể loại:Đảng viên Đức Quốc Xã

Đảng viên Đức Quốc Xã.