Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật quá 3 ngày


Những bài trang nháp trong thể loại này là những bài đã ở trong trang nháp đặt bản mẫu {{BDTKBDVTN}} quá 3 ngày có thể xóa theo quy định tại Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật. Nội dung các bài cần xem xét lại trước khi xóa nếu bài đã cải thiện chất lượng dịch thuật.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.