Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật quá 3 ngày

Những bài trang nháp trong thể loại này là những bài đã ở trong trang nháp đặt bản mẫu {{BDTKBDVTN}} quá 3 ngày có thể xóa theo quy định tại Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật. Nội dung các bài cần xem xét lại trước khi xóa nếu bài đã cải thiện chất lượng dịch thuật.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật quá 3 ngày”

64 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 64 trang.

V