Thể loại:Bài đang dịch quá 1 tháng

Trang này có việc cần làm dành cho các bảo quản viên.
Xin hãy bỏ thông báo này khi việc cần làm đã được giải quyết.
Thể loại này không hiển thị trong các trang thành viên của nó.

Lưu ý: Các bài trong thể loại này không phải để xóa toàn bài mà chỉ xóa phần chưa được dịch sang tiếng Việt.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.