Thể loại:Bài viết chứa liên kết vi phạm bản quyền

Thể loại này chứa những bài viết có chèn liên kết ngoài đến các tài liệu vi phạm bản quyền.

Wikipedia:Quyền tác giả, một chính sách chính thức của Wikipedia tiếng Việt về vấn đề quyền tác giả, nói rằng, trích lược: "... nếu bạn biết được rằng một Web site bên ngoài đang chứa một tác phẩm và đang vi phạm bản quyền của người tạo ra nó, đừng liên kết đến tới bản sao đó của tác phẩm."

Trang trong thể loại “Bài viết chứa liên kết vi phạm bản quyền”

Thể loại này gồm trang sau.