Thể loại:Bản mẫu hành chính Việt Nam

Các bản mẫu hành chính Việt Nam gồm hai loại: