Thể loại:Công đoàn

Công đoàn hay các công đoàn lao động là các đoàn thể, nghiệp đoàn, tổ chức, được hình thành liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp, thương mại, và các hoạt động lao động của công nhân.