Thể loại:Công ty thành lập năm 2005

Công ty, tập đoàn hoặc doanh nghiệp thành lập năm 2005.