Thể loại:Cấu trúc dữ liệu

Trong khoa học máy tính một Cấu trúc dữ liệu là một cách tổ chức các dữ liệu thành một đơn vị hoàn chỉnh bao gồm các thành phần (phần tử) là các dữ liệu cơ bản, các mối liên kết giữa các phần tử ấy và các thao tác cơ bản trên chúng. Các thao tác này thường được gọi là các phép toán trên cấu trúc dữ liệu xác định. Các phép toán cơ bản thường gặp là tạo lập(create), hủy (dipose), thêm (add) hoặc chèn (insert) một phần tử, xóa (delete) một phần tử, tìm kiếm(search),... Tùy theo yêu cầu của giải thuật, khi thiết kế chương trình người ta định nghĩa và sử dụng các cấu trúc dữ liệu khác nhau. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản hay dùng là: mảng(array), danh sách(list), ngăn xếp(stack), hàng đợi(queue),cây(tree), đồ thị (graph),... Từ mối loại cấu trúc dữ liệu cơ bản ta có thể tạo ra các cấu trúc dữ liệu con, riêng biệt bằng cách bổ sung những phép toán riêng biệt cho cấu trúc dữ liệu con.

Thể loại con

Thể loại này có 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.

C

Đ

K