Thể loại:Chấm dứt năm 1479

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 1479.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.