Thể loại:Chấm dứt năm 1534

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 1534.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.