Thể loại:Chấm dứt năm 1695

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 1695.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.