Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý

Thể loại này chứa các hình hoặc tập tin phương tiện không có cơ sở sử dụng hợp lý bên ngoài các thẻ quyền tiêu chuẩn. Theo luật XT H6, những hình này sẽ bị xóa sau 7 ngày từ khi được tải lên. Những hình hoặt tập tin này có thể đặt trong thể loại này dùng tiêu bản {{subst:thiếu SDHL}}.

Để đánh dấu ảnh thiếu SDHL, hãy dùng {{thế:Thiếu SDHL}} sẽ đặt hình ảnh vào Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý 2023-03-29. (Nếu thể loại này chưa tồn tại, xin hãy tạo nó).

Nếu trang này vẫn hiển thị thông tin lỗi thời sau khi bạn làm tươi trang trong trình duyệt, xin hãy Làm mới bộ nhớ đệm của trình duyệt.

Hôm nay là ngày 29 tháng 03 năm 2023, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 21 tháng 3 2023 trở về trước.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.