Thể loại:Khởi đầu thế kỷ 8

Khởi đầu thế kỷ 8
700710720730740750760770780790

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh, công ty và các định nghĩa khác thành lập vào thế kỷ 8.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.