Thể loại:Lịch sử Đàng Trong

Trang thể loại về lịch sử xứ Đàng Trong tính tới năm 1775 khi chế độ cai trị của các chúa Nguyễn chính thức sụp đổ, đồng thời xóa bỏ sự chia cắt Đàng Ngoài-Đàng Trong. Các sự kiện xảy ra sau năm 1775 (như chiến tranh Tây Sơn-Chúa Nguyễn, 1787-1802) không nên xếp vào thể loại này.