Thể loại:Lỗi bản mẫu transl

Thể loại này theo dõi các lỗi sử dụng bản mẫu {{transl}}. Thể loại này chỉ được sử dụng bởi Mô đun:Lang.