Thể loại:Người theo nghề nghiệp và quốc tịch

Mỗi thể loại con được liệt kê dưới đây tương ứng với một nghề nghiệp, sau đó phân chia nhỏ hơn theo quốc tịch. Tất cả các thể loại con liên kết đến đây đều nên thống nhất cách đặt tên theo dạng Thể loại:X theo quốc tịch, trong đó X là tên nghề nghiệp.

Thể loại con

Thể loại này gồm 57 thể loại con sau, trên tổng số 57 thể loại con.