Thể loại:Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam