Thể loại:Tín hữu Cơ Đốc Liên phái

Trong Cơ Đốc giáo, thuật từ liên phái hoặc phi giáo phái (non-denominational) được dùng để chỉ những giáo đoàn không chịu thiết lập quan hệ chính thức với một giáo phái nào. Giáo đoàn liên phái lập nền trên nguyên tắc hoàn toàn độc lập trong tổ chức và thờ phụng mà không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào đến từ các tổ chức giáo hội cấp vùng, quốc gia hay quốc tế. Thành viên của các giáo đoàn (còn gọi là hội thánh) này chủ trương đứng ngoài các ranh giới giáo phái và chỉ đơn giản nhận mình là “tín hữu Cơ Đốc”.

Các hội thánh liên phái khước từ các ý niệm về một cấu trúc giáo phái, họ nhấn mạnh mỗi giáo đoàn phải có quyền tự trị, cũng như chỉ ra rằng trong thời kỳ hội thánh tiên khởi không hề có sự hiện hữu của các giáo phái...

Trang trong thể loại “Tín hữu Cơ Đốc Liên phái”

3 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 3 trang.