Thể loại:Tiểu thuyết theo tình trạng xuất bản

Thể loại này cho các bài và thể loại khi phân định tiểu thuyết dựa vào tình trạng xuất bản đầu tiên của nó.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.