Thể loại:Toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa là một sự thay đổi xã hội, một sự liên thông ngày càng tăng giữa các xã hội và các yếu tố của nó do sự xuyên văn hoá; sự gia tăng bùng nổ của giao thông và các công nghệ truyền thông góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá và kinh tế quốc tế. Thuật ngữ này có thể được dùng trong các bối cảnh xã hội, văn hoá, thương mại và kinh tế khác nhau.