Thể loại:Trang cần hợp nhất

Thể loại này chứa trang không phải bài viết cần hợp nhất vào một trang khác, thêm {{Hợp nhất}}, hoặc {{Mergeto}}{{Hợp nhất từ}}, để xếp trang vào đây.