Thể loại:Trang hết hạn khóa

Khi khóa trang, các bảo quản viên có thể gán việc khóa hết hạn vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, các tiêu bản khóa trang được thêm vào trang không tự động mất đi khi hết hạn tiêu bản. Để tránh bối rối, chúng nên được bỏ đi bằng tay.

Tiêu bản khóa trang chấp nhận một tham số là "hết hạn", nên được xác định khi nào thì tiêu bản thêm vào trang với thời hạn khóa. Nếu ngày hết hạn đã qua và tiêu bản chưa được xóa đi, trang đó sẽ xuất hiện trong thể loại này.

Bất kỳ trang nào liệt kê ở đây nên xóa tiêu bản khóa đi, trừ khi chúng vẫn còn bị khóa. Nếu đây là trường hợp, tham số hết hạn đã sai, hoặc trang đã bị khóa lại, hoặc khóa vĩnh viễn hoặc có thời hạn lâu hơn. Hãy liên hệ với bảo quản viên đã khóa trang đó nếu có nghi ngờ gì.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.