Cơ thể

(Đổi hướng từ Thể xác)

Cơ thể có thể hiểu là: