Khu (Trung Quốc)

đơn vị hành chính của Trung Quốc
(đổi hướng từ Thị hạt khu)