Danh sách thành phố và thị trấn Hungary

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Thị trấn của Hungary)

Các thành phố lớn ở Hungary sửa

Chú giải: **** thủ đô; *** trung tâm vùng; ** thị xã; * thị trấn

Thị trấn lớn, dân số từ 30.000 đến 35.000 người sửa

Danh sách đầy đủ các thị trấn ở Hungary vào thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2007 sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa