Thịnh vượng chung (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thịnh vượng chung là một thuật ngữ có nghĩa chỉ một cộng đồng chính trị.

Thịnh vượng chung cũng có thể là: